Skip to main content

FormAnalyzer - informacje ogólne

System FormAnalyzer jest modularnym systemem informatycznym przeznaczonym do digitalizacji archiwów dokumentów papierowych oraz automatyzacji przetwarzania formularzy z postaci papierowej do elektronicznych danych tekstowych odzwierciedlających zawartość pól formularza. System umożliwia skanowanie, kontrolę jakości obrazów, rozpoznawanie oraz weryfikację i symbolizację zeskanowanych formularzy, korespondencji i dokumentów archiwalnych.

Za pomocą systemu można przetwarzać dokumenty zarówno o zdefiniowanym uprzednio układzie pól i dowolnej liczbie stron jak i dokumenty nie standaryzowane takie jak dokumenty korespondencji urzędowej i dokumenty archiwalne. Dokumenty mogą zawierać dowolne załączniki nie zawierające pól rozpoznawanych. Wykorzystanie technologii rozpoznawania znaków ICR/OCR umożliwia rozpoznawanie treści dokumentów wypełnionych za pomocą pisma drukowanego lub pisma ręcznego blokowego. Dokumenty mogą również zawierać kody kreskowe i wypełniane ręcznie pola wyboru.

Możliwe jest przetwarzanie różnych rodzajów formularzy w jednym wsadzie w dowolnej kolejności. Poszczególne typy dokumentów (formularzy) są rozpoznawane po układzie pól i sortowane automatycznie.

Za pomocą systemu FormAnalyzer można także przetwarzać dokumenty niesformalizowane np. korespondencję. Pierwszym procesem po zeskanowaniu stron jest wtedy klasyfikacja dokumentów, która polega na ręcznym podziale i opisie zeskanowanego wsadu.

System FormAnalyzer obsługuje dwa tryby przetwarzania dokumentów:

 • przetwarzanie dokumentowe
  Jest to podstawowy tryb przetwarzania dokumentów. Umożliwia on niezależne przetwarzanie dokumentów na każdym etapie pracy. Dokumenty pogrupowane są w wirtualne foldery, które maja strukturę hierarchiczną. Foldery pełnią podobną funkcję jak katalogi w systemie plików.
 • przetwarzanie paczkowe
  Dokumenty przetwarzane w tym trybie pogrupowane są w uporządkowane obiekty – paczki. Każda paczka ma nazwę. Może ona być nadawana przez użytkownika lub generowana automatycznie. Wszystkie dokumenty z paczki przetwarzane są w taki sam sposób jak dokumenty z poprzedniego trybu. Cechą wyróżniającą ten tryb pracy jest fakt, że użytkownik na każdym etapie pracy ma dostęp do wszystkich dokumentów z paczki. Druga różnica polega na tym, że paczka zawiera atrybuty, które wyznaczają czas i rodzaj przejścia dokumentów do następnego etapu przetwarzania. Oznacza to, że moment przejście do następnego etapu przetwarzania następuje po zakończeniu przetwarzania wszystkich dokumentów w poprzednim stanie. Dodatkowo dokumenty z paczki mogą zawierać pola, których wartości są propagowane w obrębie tej samej paczki. Skraca to czas wprowadzania danych do pól, których wartości są takie same dla dokumentów z tej samej paczki.

System składa się z następujących modułów:

 • FormAnalyzer Designer
 • FormAnalyzer Scan & Administrator
 • FormAnalyzer Production Manager
 • FormAnalyzer Engine (OCR/ICR BarCode)
 • FormAnalyzer Verifier
 • FormAnalyzer ImageControl
 • FormAnalyzer Export
 • FormAnalyzer Report
 • FormAnalyzer Database

Liczba i rodzaj modułów jest dobierana w zależności od potrzeb użytkowników takich jak wymagana przepustowość systemu czy cechy charakterystyczne formularzy.

schemat centrum przetwarzania dokumentów FormAnalyzer Arhat

Przykładowa konfiguracja systemu FormAnalyzer

System FormAnalyzer jest produkowany przez firmę ARHAT przez ostatnich ponad 15 lat. Jego funkcjonalność jest stale rozszerzana i odzwierciedla potrzeby wielu użytkowników.

W pierwszym okresie reformy emerytalnej obsługiwał większość przedsiębiorstw emerytalnych przy procesie konwersji formularzy z postaci papierowej do elektronicznej.

Obecnie system FormAnalyzer wykorzystywany jest zarówno przez instytucje działające na rynku polskim, jak np.: Agencja Rynku Rolnego, PZU – ubezpieczenia, Aviva – Commercial Union, ERA, jak również poza granicami kraju, np. w stanach zjednoczonych - FNTI – American Document Imaging Company, gdzie przetwarzanych jest wiele milionów stron dokumentów miesięcznie.

Firma posiada kody źródłowe systemu oraz wykwalifikowaną kadrę, co pozwala na wykonanie oraz serwisowanie wersji dedykowanych, spełniających wymagania konkretnego użytkownika.

FormAnalyzer Designer

Program FormAnalyzer Designer służy do definiowania szablonów rozpoznawania formularzy oraz warunków przetwarzania metadanych. Szablony zawierają informacje niezbędne dla procesu rozpoznawania i weryfikacji, takie jak:

 • układ i nazwy pól formularza
 • układ i rodzaj znaczników pozycjonujących
 • cechy umożliwiające rozpoznanie rodzaju formularza
  definicje skryptów walidacji pól formularza
 • dowiązania do zewnętrznych bibliotek DLL i WebService
 • dowiązania pól formularza do słowników wartości
 • definicje formatu eksportu danych

Wejście dla programu stanowią elektroniczne obrazy próbek poszczególnych grup formularzy. Na wyjściu uzyskiwane są szablony rozpoznawania (przetwarzania), mające postać binarnych plików konfiguracyjnych. Dodatkowo pliki konfiguracyjne zapisywane są w postaci XML w celu zapewnienia połączenia z innymi systemami IT. Szablony rozpoznawania rejestrowane są w bazie danych systemu (FormAnalyzer DataBase), co umożliwia automatyczną konfigurację pracy pozostałych modułów.

Szablony rozpoznawania wykorzystywane są następnie przez moduły:

 • FormAnalyzer Engine
 • FormAnalyzer Verifier
 • FormAnalyzer ImageControl
 • FormAnalyzer Export
 • FormAnalyzer Production Manager

Dane techniczne:

Liczba szablonów przetwarzania:

Nieograniczona

Wstępne przetwarzanie obrazu:

Rotacja, usuwanie przekosu, poprawa jakości obrazu (redukcja szumów, linii, tła, wygładzanie krawędzi znaków), color dropout, cropout

Rodzaj pól formularza:

OCR/ICR/kody kreskowe/pola wyboru

Liczba pól formularza:

Nieograniczona

Rodzaj znaczników pozycjonujących:

CropMark/FixedPattern

Skalowanie formularzy:

Na podstawie rozdzielczości obrazu i/lub na podstawie znaczników pozycjonowania

Ilość pól pozycjonujących:

Nieograniczona

Cechy pól OCR/ICR:

Numeryczne/zawierające datę/tekstowe
Definiowalny zestaw znaków do rozpoznania
Leksykon akceptowalnych wartości pól
Interpretacja rezultatów rozpoznania definiowalna przez użytkownika
Wzbogacanie obrazu (redukcja szumów, usuwanie linii o długości większej od określonej, wygładzanie krawędzi znaków)

Cechy pól zawierających kod kreskowy:

Automatyczne rozpoznawanie jednego z następujących rodzajów kodów: EAN 8/13, UPC (A,E 6digits), Code39 (CDT, SST, FA), Code128, Codebar, ITF, Code93, Code32, PDF417, Postnet code, Data Matrix, QR Code, Royal Post, Australian Post, Intelligent Mail.

Tworzenie skryptów walidacyjnych:

Skrypty walidacyjne pisane są w języku VBScript lub JScript.

Cechy skryptów walidacyjnych:

Skrypty modyfikujące wartość pola na podstawie wyniku automatycznego rozpoznania danych w module FormAnalyzer Engine i Verifier. Skrypty walidacyjne określające prawidłowość wartości pól przeznaczone dla modułu FormAnalyzer Verifier

Wybór zewnętrznych bibliotek DLL:

Biblioteki służą do korekcji automatycznie rozpoznanych danych w module FormAnalyzer Engine oraz do walidacji wartości pól formularza w module FormAnalyzer Verifier.

Wybór zewnętrznych funkcji WebService:

Funkcje WebService służą do sprawdzenia poprawności wprowadzanych danych z zewnętrznymi bazami danych.

Wybór słowników wartości:

Korekcja rozpoznanych pól formularza przez wybranie najbliższej wartości ze słownika (FormAnalyzer Engine). Walidacja pola w module FormAnalyzer Verifier polegająca na sprawdzeniu występowania określonej wartości w słowniku

FormAnalyzer Designer

Definiowanie szablonu rozpoznawania formularza w programie FormAnalyzer Designer.

Jakość wyników rozpoznania można poprawić dzięki wykorzystaniu następujących mechanizmów (narzędzi/opcji programowych) udostępnianych przez FormAnalyzer:

 • trigramy

Jest to taki wybór znaku rozpoznanego ze zbioru równie prawdopodobnych kandydatów, który zapewnia największe prawdopodobieństwo dla sekwencji trzech sąsiednich znaków; można jej użyć dla pól zawierających wyrażenia języka naturalnego np. imiona, nazwiska, zawody, nazwy ulic itp.

 • słowniki

W module FormAnalyzer Engine będzie wybrana najbliższa wartość ze słownika, zaś w module FormAnalyzer Verifier nastąpi sprawdzenie występowania określonej wartości w słowniku. Opcji tych można używać niezależnie od siebie. Słowniki mogą podlegać procesowi aktualizacji. Aktualizowane dane słownikowe pochodzą z etapu weryfikacji dokumentów. W procesie sprawdzania poprawności dokumentu mogą być wykorzystane słowniki wielokolumnowe (hierarchiczne). Każda z kolumn słownika będzie wtedy powiązana z innym polem. System FormAnalyzer będzie sprawdzał poprawność wprowadzanych danych pomiędzy wszystkimi polami wchodzącymi w skład słownika. Przykładowo mechanizm ten może być wykorzystany dla sprawdzania poprawności kodu pocztowego i miejscowości.

 • skrypty walidacyjne

Dla każdego z pól można napisać w języku VBScript lub JScript (podzbiór języka Visual Basic lub JavaScript) skrypt w którym można wyliczyć wartość pola na podstawie wyników rozpoznania (odbywa się to w modułach FormAnalyzer Engine i Verifier) lub sprawdzić czy dana wartość pola jest dopuszczalna (w module FormAnalyzer Verifier).

 • skrypty kroswalidacyjne

Podobnie jak w punkcie poprzednim, lecz skrypt jest związany z grupą pól, można więc sprawdzić poprawność współzależności pomiędzy polami np. pesel, płeć, data urodzenia.

 • zewnętrzne biblioteki DLL

Stosuje się je identycznie jak skrypty walidacyjne lecz pisane są np. w C++ i skompilowane do postaci biblioteki DLL, dzięki czemu działają szybciej.

 • zewnętrzne funkcje WebService

Mechanizm ten umożliwia scentralizowane sprawdzanie poprawności dokumentów przez różne systemy wykorzystywane w firmie. Funkcje WebService stosuje się najczęściej do sprawdzania poprawności pól, dla których niezbędny jest dostęp do zewnętrznych baz danych klienta.

 • maski pól

Każde z pól może zawierać maskę, która definiuje format wprowadzanych danych. Maskę można wykorzystać w polach, w których znany jest format danych np. pesel, nip, data urodzenia.

Dodatkowe cechy pól formularza ustalane przy użyciu FormAnalyzer Designer

 • obligatoryjność pola
 • akceptacja wartości pola z ostrzeżeniem dotyczącym niezgodności wartości pola z ustalonym kryterium walidacji
 • maski pól o znanym formacie danych
 • możliwość określenia pola typu RETYPE – w przypadku określenia pola jako RETYPE walidacja polega na:
  - ręcznym poprawieniu danych rozpoznanych przez moduł FormAnalyzer Engine
  - akceptacji poprawionej wartości pola (po akceptacji pole wyświetlane jest jako puste)
  - ponownym wpisaniu poprawionej uprzednio wartości tego pola
  - porównaniu wyników i, w przypadku zgodności, przejściu do następnego pola
 • możliwość zdefiniowania komentarzy do poszczególnych pól, które wyświetlane będą w module FormAnalyzer Verifier

Za pomocą omawianego programu można również określić sposób reakcji na odrzucenie dokumentów niespełniających kryteriów walidacji, polegający na konieczności podania przez operatora powodu odrzucenia dokumentu poprzez wybór z listy.

FormAnalyzer Scan & Administrator

Moduł obsługuje proces skanowania oraz administrację systemem.

Skanowanie

Program umożliwia skanowanie, wyszukiwanie, przeglądanie i wydruk zeskanowanych obrazów dokumentów.

Wejście dla programu stanowią papierowe formularze. Na wyjściu uzyskiwane są wyniki skanowania poszczególnych stron formularza. Wyniki skanowania są następnie umieszczane i przechowywane w module FormAnalyzer Database w postaci skompresowanych obrazów binarnych, gdzie oczekują w kolejce do rozpoznania (przetwarzania).

W zależności od rodzaju zastosowanego skanera program umożliwia pracę w trybie simplex (skanowanie jednej strony formularza) lub duplex (jednoczesne skanowanie obu stron poszczególnych kartek formularza).

Proces skanowania może być programowo wzbogacony o realizację następujących funkcji:

 • Detekcję i rozpoznawanie kodów kreskowych
 • Detekcję pustych stron jako separatorów dokumentów
 • Cyfrowego przetwarzania obrazu w celu poprawy jego jakości (usuwanie linii, szumu, przycinanie do wymiaru rzeczywistego, usuwanie kolorów tła)

Oprogramowanie pozwala na obracanie i usuwanie przekrzywienia źle zeskanowanych stron.

Rodzaj skanowanych dokumentów - formularzy:

Dokumenty (formularze) jedno i wielokartkowe, kartki zadrukowane po jednej lub obu stronach

Tryb skanowania:

Simplex i duplex (bw, grayscale, color)

Automatyczna indeksacja:

Do 2.147.483.647 dokumentów

Foldery dokumentów:

Struktura drzewiasta, do 2.147.483.644 folderów do 2.147.483.644 paczek. Każda paczka posiada unikalną w obrębie folderu nazwę. Nazwa paczki do 64 znaków.

Paczki dokumentów:

Paczka może zawierać do 2.147.483.644 dokumentów. Ze względów na wydajność i wygodę opweowania nie zaleca się tworzenia paczek o więcej niż 10.000 dokumentów.

Interfejs skanowania:

ISIS, ISIS-TWAIN

Kompresja:

CCITT G3, G4, JPEG, LZW

Tryb skanowania:

Jedno-strumieniowy, wielo-strumieniowy - jednoczesne skanowanie w trybie czano-białym i w kolorze. Możliwość późniejszego wyboru rodzaju docelowego dokumentu.

Przykładowe okna programu FormAnalyzer ScanAdm (skanowanie).

Przykładowe okna programu FormAnalyzer ScanAdm (skanowanie).

Administracja

Program zapewnia możliwość określenia sposobu wprowadzania, przechowywania i wyszukiwania formularzy, a także administrowanie bazą danych, w której przechowywane są wyniki rozpoznania i weryfikacji oraz inne informacje wykorzystywane do szybkiego i efektywnego wyszukiwania obrazów odpowiadających tym wynikom.

Program zapewnia bezpieczeństwo danych przechowywanych w systemie. Jest on wykorzystywany przez użytkownika przeszkolonego do administracji systemem. Administrator systemu ma możliwość monitorowania dostępu do systemu oraz określenia uprawnień dostępu dla poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników.

Dane techniczne:

 • automatyczny nadzór nad całym procesem przetwarzania
 • podgląd statusu przetwarzania dla poszczególnych paczek dokumentów
 • otrzymywanie danych statystycznych dotyczących poszczególnych paczek
 • definiowanie i usuwanie użytkowników
 • definiowanie i usuwanie grup użytkowników
 • określanie praw dostępu do funkcji (utwórz, wybierz, usuń) dla poszczególnych użytkowników lub grup
 • zarządzanie użytkownikami i hasłami (żywotność haseł, walidacja hasła, wymuszanie zmiany hasła, blokowanie kont po przekroczenie limitu błędów logowania, wstrzymywanie kont itd.)
 • zarządzanie zbiorem zarejestrowanych szablonów przetwarzania dokumentów
 • automatyczne tworzenie folderów służących do przechowywania plików z obrazami stron dokumentów
Przykładowe okna programu FormAnalyzer ScanAdm (administracja).

Przykładowe okna programu FormAnalyzer ScanAdm (administracja).

FormAnalyzer Production Manager

FormAnalyzer Production Manager służy do zarządzania pracą weryfikatorów oraz do definiowania sposobu przetwarzania dokumentów w systemie.

Definiowania sposobu przetwarzania dokumentów w systemie obejmuje:

 • Definiowanie drogi dokumentu w systemie wraz z definicją obsługi sytuacji wyjątkowych
 • Wprowadzenie możliwości podwójnej weryfikacji dokumentów lub ich wybranych pól oraz warunków koniecznych dla realizacji podwójnej weryfikacji (np. zgodnie z wartością danego pola dokumentu)
 • Określenie warunków wymagania zatwierdzania dokumentu przez upoważnionych operatorów
 • Definiowanie ścieżki przetwarzania dokumentów źle rozpoznanych oraz odrzuconych w procesie weryfikacji

Zarządzanie pracą weryfikatorów obejmuje:

 • Definiowanie zadań dla weryfikatorów na podstawie zbioru dostępnych szablonów i aktualnego stanu obciążenia systemu
 • Przydzielanie weryfikatorów do realizacji określonych zadań
 • Wyświetlanie statystyki pozwalającej na obserwowanie aktualnego stanu obciążenia systemu
Projektowanie obiegu dokumentów FormAnalyzer Arhat

Projektowanie obiegu dokumentów

Zarządzanie weryfikatorami dokumentów FormAnalyzer Arhat

Zarządzanie weryfikatorami dokumentów

FormAnalyzer Engine (OCR/ICR/kod kreskowy)

FormAnalyzer Engine określa rodzaj rozpoznawanego formularza poprzez porównanie elektronicznego obrazu formularza z uprzednio zdefiniowanym szablonem rozpoznawania a następnie rozpoznaje zawartość pól formularza.

Wejście dla programu stanowią elektroniczne obrazy dokumentów. Na wyjściu uzyskiwane są rezultaty rozpoznania poszczególnych stron formularzy. Rezultaty rozpoznania są następnie przesyłane do modułu FormAnalyzer Database i przechowywane w postaci obiektów binarnych. Dalszy obieg dokumentu zależny jest od zdefiniowanego schematu przetwarzania.

Dane techniczne:

Skalowalność:

Jednoczesne działanie kilku modułów zainstalowanych na różnych stacjach w ramach jednego systemu

Liczba rozpoznawanych szablonów:

Nieograniczona

Interpretacja wyników rozpoznania:

Data/dane numeryczne/tekst/definiowana dla potrzeb użytkownika

Poziom ufności rozpoznawania znaków:

Dane dotyczące pozycji znaków i poziomu ufności są przechowywane do wykorzystania w czasie weryfikacji

Wstępne przetwarzanie obrazu:

Rotacja, usuwanie przekosu, poprawa jakości obrazu (redukcja szumów, linii, tła, wygładzanie krawędzi znaków), color dropout, cropout

Podstawa rejestracji formularzy:

CropMark/FixedPattern

Technologia OCR:

OmniFont
Znaki narodowe, w tym znaki polskie
OCR-A, OCR-B
Interpretacja wyników rozpoznawania OCR definiowalna przez użytkownika

Technologia ICR:

Rozpoznawanie poszczególnych znaków na podstawie cech (Winkelschnit technik)
Rozpoznawanie tekstu (wersaliki, małe litery, mieszane), liczebników i symboli matematycznych
Rozpoznawanie polskich znaków narodowych

Technika rozpoznawania kodów kreskowych:

Automatyczne rozpoznawanie jednego z następujących rodzajów kodów: EAN 8/13, UPC (A,E 6digits), Code39 (CDT, SST, FA), Code128, Codebar, ITF, Code93, Code32, PDF417, Postnet code, Data Matrix, QR Code, Royal Post, Australian Post, Intelligent Mail

Przykładowe okno programu FormAnalyzer Engine Arhat

Przykładowe okno programu FormAnalyzer Engine.

FormAnalyzer Verifier

Moduł FormAnalyzer Verifier jest przeznaczony do sprawdzania zgodności wyników rozpoznawania z obrazem odpowiedniego dokumentu.

Dodatkowo moduł FormAnalyzer Verifier spełnia następujące funkcje:

 • Umożliwia ręczną klasyfikację dokumentów – nadawanie dokumentom szablonu przetwarzania, ręczny podział stron na dokumenty, usuwanie pustych stron, zmiana kolejności stron, obracanie stron
 • Podwójnej weryfikacji dokumentów i arbitrażu w przypadku wystąpienia niezgodnych rezultatów
 • Zatwierdzanie dokumentów, które zgodnie ze swoją zawartością i warunkami zaprojektowanymi w szablonie przetwarzania wymagają zatwierdzenia przez uprawnionego użytkownika (np. przelewy bankowe o wartości powyżej ustalonej kwoty)
 • Prowadzenie kontroli jakości pracy weryfikatorów (systemu) poprzez weryfikację wzrokową danych akceptowanych przez danego pracownika z rzeczywistym obrazem dokumentu. Informacje o popełnianych przez pracowników błędach są agregowane i służą do ogólnej oceny jakości uzyskiwanych danych.
 • Prowadzenie aktualizacji słowników wartościami pochodzącymi z treści weryfikowanych dokumentów

Wejściem dla programu są rezultaty rozpoznania przesłane przez moduł FormAnalyzer Engine do modułu FormAnalyzer Database. Na wyjściu uzyskiwane są zweryfikowane wyniki rozpoznania, które są następnie przechowywane w bazie danych w postaci plików binarnych, gdzie oczekują na eksport do systemu zewnętrznego.

Dane techniczne

 • automatyczna procedura weryfikacji zabezpieczająca przed wprowadzeniem danych nie spełniających określonych kryteriów
 • jednoczesne działanie wielu modułów weryfikacji zainstalowanych na różnych stacjach w ramach jednego systemu
 • możliwość bezpośredniego przełączania między polami charakteryzującymi się niskim poziomem ufności lub niespełniającymi kryteriów weryfikacji
 • możliwość automatycznego zaznaczania wyników charakteryzujących się niskim poziomem ufności
 • procedura walidacji dokumentu za pomocą skryptów kroswalidacyjnych polegająca na:
  - sprawdzeniu , po każdej walidacji pola, czy wartość danego pola wchodzi w skład skryptu walidacyjnego
  - sprawdzeniu, w przypadku gdy wartość pola wchodzi w skład skryptu, czy pozostałe wartości pól danego skryptu zostały zweryfikowane
  - automatycznym wykonaniu skryptu w przypadku gdy pozostałe wartości pól zostały zweryfikowane
FormAnalyzer Verifier, tryb weryfikacji ręcznej Arhat

FormAnalyzer Verifier, tryb weryfikacji ręcznej.

W trybie weryfikacji ręcznej, w prawej stronie okna wyświetlany jest obraz strony dokumentu. Fragment obrazu odpowiadający polu które podlega w danej chwili weryfikacji jest podświetlony. Układ elementów interfejsu może być indywidualnie dostosowywany przez każdego z operatorów.

W lewej, górnej części okna wyświetlany jest powiększony obraz aktualnie weryfikowanego pola. Poniżej powiększonego fragmentu obrazu dokumentu znajduje się lista nazw pól podlegających weryfikacji wraz z automatycznie wpisywanymi wynikami rozpoznania. Wyniki rozpoznania odpowiadające aktualnie weryfikowanemu polu są podświetlane na żółto, zaś znaki rozpoznane z niskim poziomem ufności na czerwono. Znaki te podlegają weryfikacji ręcznej.

Po zweryfikowaniu znaku (lub znaków) w obrębie danego pola, i uznaniu tego pola przez system za poprawne (zgodnie z zaprojektowanymi procedurami walidacji), następuje automatyczny przeskok do kolejnego pola, zawierającego znak (lub znaki) rozpoznany z niskim poziomem ufności. Znak ten zostaje automatycznie podświetlony na czerwono, fragment obrazu odpowiadający weryfikowanemu polu zostaje podświetlony w prawej stronie okna i powiększony w części okna znajdującej się powyżej listy nazw pól. Poniżej obrazu strony wyświetlone są miniatury stron wchodzących w skład dokumentu oraz dokumenty należące do tej samej paczki dokumentów. Wyświetlenie, położenie i rozmiar poszczególnych okien jest dowolne i może być modyfikowane przez użytkownika programu FormAnalyzer Verifier. Wszystkie ustawienia zapamiętywane są w rejestrze systemu operacyjnego.

FormAnalyzer Export

Program FormAnalyzer Export służy do eksportowania zweryfikowanych danych oraz obrazów stron dokumentów.

Wejście dla programu stanowią zweryfikowane dane formularzy. Na wyjściu tworzone są pliki tekstowe zawierające wartości pól formularzy. Dodatkowo w plikach tych mogą być umieszczane informacje o dokumencie (np. identyfikator dokumentu z bazy danych, folder dokumentu z bazy danych). Ponadto eksportowi mogą podlegać obrazy stron dokumentu. Format pliku eksportu ustalany jest za pomocą modułu FormAnalyzer Designer.

Możliwe są dwa formaty pliku eksportu:

 • CSV - format tekstowy w którym pola oddzielone są separatorami
 • XML - format zgodny ze standardem XML

Możliwe są dwa tryby eksportu:

 • tryb automatyczny, w którym program eksportuje zweryfikowane dane po upływie ustalonego czasu. W tym trybie eksportowane są wyłącznie zweryfikowane dokumenty, które spełniają wszystkie kryteria walidacji
 • tryb na żądanie, w którym operator eksportuje grupę dokumentów o statusie przetwarzania wybranym w opcjach eksportu. Eksportowane są pliki ze wskazanego foldera bazy danych

Dane techniczne

 • jednoczesny eksport danych pochodzących z różnych typów formularzy
 • jednoczesne działanie wielu modułów zainstalowanych na różnych stanowiskach w ramach jednego systemu
 • format obrazów czarno-białych stron dokumentu: TIFF CCITT G3/4
 • format obrazów kolorowych stron dokumentu: TIFF z kompresją JPEG lub LZW
 • format obrazów stron dokumentu w jednym pliku: wielostronicowy TIFF
 • format pliku eksportu danych alfanumerycznych: Windows-ASCII, UTF-8 lub XML

FormAnalyzer Report

Program FormAnalyzer Report służy do tworzenia raportów z zawartości bazy danych systemu FormAnalyzer. Program umożliwia wygenerowania raportu na podstawie stworzonego wcześniej szablonu w formacie CrystalReport.

System FormAnalyzer zawiera kilkanaście zdefiniowanych raportów, które umożliwiają kontrolę pracy użytkowników systemu FormAnalyzer:

 • praca za okres
 • czas przetwarzania dokumentów
 • ocena pracy użytkowników
 • liczba kontrolowanych dokumentów
 • ocena rezultatów rozpoznawania
 • liczba przetworzonych dokumentów
 • liczba dokumentów w bazie danych
 • lista i właściwości zadań
 • sesje eksportu
 • sesje archiwizacji

Stworzony raport można wydrukować lub zapisać w następujących formatach:

 • Crystal Reports (rpt)
 • Adobe Acrobat (pdf)
 • Microsoft Word (doc)
 • Microsoft Excel (xls)
 • Rich Text Format (rtf)

Użytkownik może w łatwy sposób zarejestrować w bazie danych FormAnalyzer stworzony przez siebie szablon raportu. Od tego momentu będzie on dostępny dla innych użytkowników systemu FormAnalyzer.

FormAnalyzer Report, generacja raportu Arhat

FormAnalyzer Report, generacja raportu.

FormAnalyzer Database

Moduły systemu korzystają z relacyjnej bazy danych, której mechanizmy zapewniają synchronizację dostępu do danych, ich ochronę i integralność. W bazie przechowywana jest rozpoznana treść dokumentów oraz informacje takie jak: czas wprowadzenia dokumentu do bazy, dane użytkownika, status przetwarzanego dokumentu. Synchronizacja dostępu i zapewnienie integralności danych gwarantują niezawodne działanie systemu, w którym może współbieżnie działać kilkuset użytkowników.

Baza danych systemu FormAnalyzer dostarczana jest i instalowana wraz z systemem - wspierane platformy systemowe to Microsoft Windows Server 2003, 2008 R2, 2012 i nowsze.Baza danych współpracuje z 64 bitowymi systemami operacyjnymi.

Arhat sp.z o.o.
ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 23 lok.7 A
02-513 Warszawa, Polska

tel: +48-22-8491225, +48 794 033 088
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2020 Arhat. All rights reserved. Powered by Indico.pl