Skip to main content

Współpraca z systemem RAKS SQL Finanse i Księgowość

dotyczy wersji programu InvoiceDigitizer Moduł Skanowania - 3.0.0.0 i nowsze

Współpraca z systemem RAKS SQL Finanse i Księgowość

System InvoiceDigitizer posiada możliwość tworzenia plików XML dla programów RAKS SQL Finanse i Księgowość firmy RAKS Sp. z o.o. - patrz RAKS - Pomagamy Tobie i Twojej Firmie

W celu zapewnienia właściwej koordynacji danych pomiędzy systemem InvoiceDigitizer a RAKS SQL należy dokonać konfiguracji połączenia pomiędzy InvoiceDigitizer a RAKS SQL oraz odpowiednio zdefiniować automatyczne dekretowanie i tworzenie zapisów rozrachunków i rejestrów.

UWAGA
InvoiceDigitizer nie dokonuje żadnych zmian w bazach danych RAKS SQL.
Połączenie konieczne jest do synchronizacji danych o kontrahentach itp. z aktualnymi zapisami baz RAKS SQL.

Konfigurowanie połączenia z bazami RAKS SQL

W celu skonfigurowania połączenia z bazami RAKS SQL należy podczas eksportu wskazać plik bazy głównej oraz adres serwera i użytkownika/hasło logowania do serwera RAKS SQL. Raz wprowadzone dane będą zapamiętane i nie będzie potrzeby ich ponownego wprowadzania.

Jeżeli nie jesteś pewien co do właściwych wartości to proponujemy skorzystać z wartości domyślnych i wybrać przycisk "Ładuj listę" w celu sprawdzenia czy program widzi właściwą listę baz danych RAKS SQL.

Dodatkowo należy wskazać symbole "Dziennika Sprzedaży" oraz "Dziennika Zakupu" aktualnie wykorzystywane w wybranej bazie danych (klient) RAKS SQL.

Moduł Skanowania - parametry połączenia z insERT GT InvoiceDigitizer Arhat

Definiowanie dekretów, rejestrów i rozliczeń w kategoriach modułu weryfikacji.

Zapisy dotyczące automatycznej dekretacji, rozliczeń i rejestrów VAT umieszcza się w polu „Uwagi” definicji kategorii modułu weryfikacji. Patrz polecenie Narzędzia => Zarządzanie kategoriami.

Edycja kategorii dla systemu RAKS SQL

Przykładowa wartość pola uwagi definiująca dekrety, rozrachunki i rejestr vat:

D|KWN:204-@D|KMA:|WARTOŚĆ:N
D|KWN:202-@D|KMA:|WARTOŚĆ:VPLN
D|KWN:|KMA:221-00001|WARTOŚĆ:V
D|KWN:|KMA:401-0001|WARTOŚĆ:N
R|TYP:N|KWOTA:N|ZAPŁATA:0
R|TYP:N|KWOTA:VPLN|ZAPŁATA:0
V|PROCENT:100%+|ODLICZAĆ:T

Dekret - definicja

W celu automatycznej generacji dekretów należy, w polu Uwagi, podać schemat dekretacji.
Każda linia powinna zawierać jeden dekret w następującej postaci:

D|KWN:xxx|KMA:xxx|WARTOŚĆ:yyy[|WARUNEK][|OPIS:o]

gdzie kolejne wartości mają następujące znaczenie:

D

Oznaczenie linii definicji dekretu

KWN:xxx

Konto Winien

xxx – numer konta.

Dla dostawców np. 202-2-1-@D
Dla odbiorców np. 201-2-1-@O
Dla akwizytorów np. 203-2-1-@A
Dla pracowników np. 204-2-1-@P

Konto można pozostawić puste dla dekretu jednostronnego

KMA:xxx

Konto Ma

xxx – numer konta.

Dla dostawców np. 202-2-1-@D
Dla odbiorców np. 201-2-1-@O
Dla akwizytorów np. 203-2-1-@A
Dla pracowników np.204-2-1-@P

Konto można pozostawić puste dla dekretu jednostronnego

WARTOŚĆ:yyy

Wartość dekretu zapisana jako:

N, B, V gdzie:

N – netto całości dokumentu,
B – brutto całości dokumentu,
V – vat całości dokumentu.

Oznaczenie można uzupełnić stawką 23, 8, 5, 7, NP., ZW, 0 np.

N5 - netto pozycji w stawce VAT 5%

Oznaczenie można uzupełnić "PLN". Będzie to znaczyło, że kwota dekretu zostanie wyrażona w złotówkach po przeliczeniu z waluty dokumentu według kursu średniego NBP z odpowiedniego dnia.

Dodatkowo można wskazać część ułamkową wartości:

N|50,0%+ - netto dokumentu 50% zaokrąglenie w górę

N|50,0%- - netto dokumentu 50% zaokrąglenie w dół

N23|50,0%+ - netto pozycji vat 23% część ułamkowa 50% zaokrąglana w górę

Wartość musi występować

WARUNEK

Dekret będzie generowany jeżeli sposób zapłaty spełnia warunek:

  • PRZELEW - płatność przelewem
  • GOTÓWKA - płatność gotówką
  • INNE - w sposobie zapłaty wybrano inne

Warunek może nie występować wówczas dekret będzie zawsze generowany.

OPIS:o

Źródło opisu dekretu zapisane jako:

K - wartość z opisu kategorii
F - numer faktury
> - wartość z definicji dekretu część linii od znaku > do końca linii

D|KWN:223|KMA:|WARTOŚĆ:V|OPIS:>Podatek vat naliczony

Domyślnie opis z faktury.

Przykładowe dekrety:

D|KWN:|KMA:202-2-1-@D|WARTOŚĆ:N
-- dekret na konto kontrahenta w walucie faktury wartość netto

D|KWN:|KMA:202-2-1-@D|WARTOŚĆ:VPLN
-- dekret na konto kontrahenta w PLN wartość vat

D|KWN:221|KMA:|WARTOŚĆ:V
D|KWN:501|KMA:|WARTOŚĆ:N

D|KWN:501|KMA:|WARTOŚĆ:N|PRZELEW|Opis:>Dekret dla faktur opłaconych przelewem
-- dekret pod warunkiem przelew

Rozrachunki

W celu automatycznego utworzenia rozrachunku należy podać schemat rozrachunków w polu Uwagi.
Każda linia powinna zawierać jeden rozrachunek w następującej postaci:

R|TYP:x|KWOTA:yyy|ZAPŁATA:z

gdzie:

TYP:x

N – należność
Z - zobowiązanie

KWOTA:yyy

Kwota rozrachunku zapisana jako:

N, B, V gdzie:

N – netto całości dokumentu,
B – brutto całości dokumentu,
V – vat całości dokumentu.

Oznaczenie można uzupełnić stawką 23, 8, 5, 7, NP., ZW, 0 np.

N5 - netto pozycji w stawce VAT 5%

Oznaczenie można uzupełnić "PLN". Będzie to znaczyło, że kwota rozrachunku zostanie wyrażona w złotówkach po przeliczeniu z waluty dokumentu.

Dodatkowo można wskazać część ułamkową wartości:

N|50,0%+ - netto dokumentu 50% zaokrąglenie w górę

N|50,0%- - netto dokumentu 50% zaokrąglenie w dół

N23|50,0%+ - netto pozycji vat 23% część ułamkowa 50% zaokrąglana w górę

Kwota musi występować

ZAPŁATA:z

0, 1, ? np. ZAPŁATA:0

? - oznacza automatyczne ustawianie zapłaty w zależności od sposobu płatności i terminu zapłaty. Gotówka - 1, Przelew 0 gdy termin płatności przyszły, 1 gdy termin płatności w dniu wystawienia faktury.

0 - przelew (zapłata niedokonana)

1 - gotówka (zapłata dokonana)

Przykładowy rozrachunek:

R|TYP:Z|KWOTA:B|ZAPŁATA:0

Zapis do rejestru VAT

W celu automatycznego utworzenia innego niż standardowy wpisu w rejestrze vat należy podać definicje zapisu rejestru w polu Uwagi.
Każda linia powinna zawierać jeden wpis rejestru vat w następującej postaci:

V|PROCENT:yy|ODLICZAĆ:o|POWÓD:p

lub

V|BRAK

W przypadku formy V|BRAK wpis w rejestrze vat nie jest generowany.

PROCENT:yy

Wskazać część ułamkową wartości według stawek VAT:

50,0%+ - wartość dokumentu według stawek VAT - 50% zaokrąglenie w górę

50,0%- - wartość dokumentu według stawek VAT - 50% zaokrąglenie w dół

Procent musi występować

ODLICZAĆ:o

Odliczać VAT:

T - tak - odliczenie VAT w całości (0)
N - nie - nabycie bez prawa odliczenia VAT (4)
0 - Nabycie pozostałych towarów i usług - odliczenie VAT w całości
1 - Nabycie pozostałych towarów i usług - częściowe odliczenie VAT (współczynnik)
2 - Nabycie środka trwałego na własne potrzeby - odliczenie VAT w całości
3 - Nabycie środka trwałego na własne potrzeby - częściowe odliczenie VAT (współczynnik)
4 - Nabycie towarów i usług bez prawa odliczenia VAT
5 - Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych
6 - Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć
7 - Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy
8 - Nabycie pozostałych towarów i usług – częściowe odliczenie VAT (prewspółczynnik)
9 - Nabycie środka trwałego na własne potrzeby – częściowe odliczenie VAT (prewspółczynnik)
10 - Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy
50 - Dostawa towarów i usług na terytorium kraju
51 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
52 - Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna (dostawa)
53 - Eksport towarów
54 - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
55 - Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna (nabycie)
56 - Import usług
57 - Dostawa nie podlegająca VAT, z prawem odliczenia podatku
58 - Dostawa nie podlegająca VAT, bez prawa odliczenia podatku
59 - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca
60 - Dostawa towarów i usług poza terytorium kraju
61 - Dostawa towarów i usług na terytorium kraju (zwrot VAT dla podróżnych)
62 - Import towarów, podlegający rozliczeniu zgodnie z art.33a ustawy
63 - Nabycie usług, do których stosuje się art. 28b
64 - Świadczenie usług poza terytorium kraju, wg art. 100 ust. 1 pkt 4
65 - Dostawa towarów wg art. 17 ust. 1 pkt 7 (dotyczy dostawcy)
66 - Świadczenie usług wg art. 17 ust. 1 pkt 8 (dotyczy dostawcy)
67 - Dostawa towarów wg art. 17 ust. 1 pkt 5 (dotyczy nabywcy)
68 - Dostawa towarów/świadczenie usług wg art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 (dotyczy nabywcy)
69 - Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury
70 - Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących
71 - Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu
72 - Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

POWÓD:p

Powód niepodlegania:

I - Inny
P - Paliwo

Dla ODLICZAĆ: T może nie występować.

Przykładowy rejestr vat:

V|PROCENT:100%|ODLICZAĆ:T

lub

V|PROCENT:50%+|ODLICZAĆ:N|POWÓD:P
V|PROCENT:50%-|ODLICZAĆ:T

lub

V|PROCENT:100%|ODLICZAĆ:N|POWÓD:I

Arhat sp.z o.o.
ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 23 lok.7 A
02-513 Warszawa, Polska

tel: +48-22-8491225, +48 794 033 088
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2020 Arhat. All rights reserved. Powered by Indico.pl