Skip to main content

Definiowanie typu dokumentu

Typ Dokumentu

Definiowanie typu dokumentu - sposobu identyfikacji, zestawu metadanych, reguł walidacji, klasyfikatorów metadanych.

Jednym z głównych zadań FormAnalyzer RBEE jest wyodrębnianie treści metadanych ze zidentyfikowanych dokumentów. Typ Dokumentu pozwala zdefiniować niezbędne parametry identyfikacji metadanych i ich wyodrębniania. Dodatkowo, można zdefiniować skrypty lub serwisy, które będą odpowiedzialne za określenie czy wyodrębnione wartości metadanych są poprawne.
Kolejnym zadaniem definiowania typu dokumentów jest uczenie systemu wyodrębniania metadanych. Uczenie realizowane jest w trybie nadzorowanym poprzez stworzenie zbiorów dokumentów wzorcowych, ich wzorcowych wartości metadanych oraz informacji o miejscu, w którym znajdują się dane do wyodrębnienia. Podstawową informacją dla systemu uczenia są słowniki wyrazów znajdujących się w tworzonych zbiorach dokumentów. Można też tworzyć zestawy cech własnych wyliczanych na podstawie tekstu poszczególnych dokumentów.
Uczenie wykorzystuje metody sztucznej inteligencji - sieci neuronowe.

Atrybuty podstawowe

Nazwa

Nazwa typu dokumentu.
Informacja Nazwa powinna być unikalna i w sposób możliwie krótki informować o typie dokumentu.

Etykiety identyfikujące i Etykiety ograniczające

Etykiety identyfikujące dokument to zestaw zwrotów (jedno lub więcej słowo) które są charakterystyczne dla danego typu dokumentu. Przykładowo dokument "Karta Informacyjna Leczenia Szpitalnego" bardzo często ma na stronie tytułowej wydrukowany tytuł (etykietę): KARTA INFORMACYJNA LECZENIA SZPITALNEGO. Takich etykiet dla jednego typu dokumentu może być wiele. Możemy też zawęzić obszar strony, który ma zawierać spodziewaną etykietę. Etykieta dokumentu często powinna być na początku strony.
Informacja System odczytu treści dokumentów korzysta z technik OCR (optyczne rozpoznawanie tekstu). Niestety z różnych względów (zła jakość skanów, błędy OCR) odczytany tekst może nie być dokładnie taki jaki odczytałby operator. Z tego względu można wskazać poziom rozmycia który ma być zastosowany w celu wyszukania etykiety na stronie
Przykładowo wpisując etykietę: "karta leczenia szpitalnego|80" poszukujemy tekstu "karta leczenia szpitalnego" lub innego, który w 80% jest podobny do wzorca. Jeżeli poszukiwana etykieta jest krótka np. "karta", to 80% zgodności "karta|80" będzie akceptowało każde słowo, które różni się od słowa "karta" o jedną literę, np. "karty", "katy", "tarta", itd.
Etykiety mogą być definiowane w postaci wyrażeń regularnych. W tym przypadku nie można zastosować wyszukiwania rozmytego.

Etykiety identyfikujące brane są pod uwagę podczas identyfikowania dokumentów w strumieniu stron tworzących przesyłki.
Dodatkowo, podczas tworzenia słowników cech rozpoznawania dokumentów bierze się pod uwagę słowa składowe etykiet identyfikujących oraz ich znalezione wartości rozmyte niezależnie od wskazanej gęstości słownika.

Obszar wyszukiwania etykiety można zdefiniować w sposób bezwzględny - marginesy lewo, góra, prawo, dół o wartości w punktach drukarskich, centymetrach lub liniach tekstu lub względny - poprzez procent odpowiednio szerokości/wysokości konkretnej strony dokumentu.

Można zdefiniować dowolnie wiele zestawów etykiet. Każdy zestaw powinien wskazywać inny obszar wyszukiwania. Zestawy etykiet będą interpretowane zgodnie z kolejnością definicji, a wyniki ich poszukiwania są łączone standardowo przez koniunkcję logiczną.

Etykiety ograniczające są stosowane jako wyróżnik końca dokumentu. Ich definicja jest identyczna jak etykiet identyfikujących.

FormAnalyzer RBEE etykiety identyfikujące dokument

Metadane

Definicja metadanej pozwala wskazać jakiego typy wartości oczekujemy, gdzie ewentualnie powinna znajdować się oczekiwana wartość, określić zasady poprawności wartości metadanej oraz wskazać wykorzystywany klasyfikator (wynik uczenia systemu).

Atrybuty podstawowe

Nazwa

Nazwa metadanej.
Informacja Nazwa powinna być unikalna w ramach typu dokumentu i w sposób możliwie krótki informować o spodziewanej wartości metadanej. Nazwa może zawierać wiele słów.

Wartość

Spodziewany typ wartości metadanej.
Dostępne typy wartości to:

adres Adres pocztowy zawierający kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer domu i lokalu.
System może wykorzystywać specjalnie dostosowany klasyfikator adresów dostosowany do specyficznych wymagań przetwarzanych dokumentów.
osoba Imię (imiona) i Nazwisko (nazwiska) osoby.
System może wykorzystywać specjalnie dostosowany klasyfikator imion i nazwisk osób dostosowany do specyficznych wymagań przetwarzanych dokumentów.
imiona Imię (imiona) osoby.
System może wykorzystywać specjalnie dostosowany klasyfikator imion osób dostosowany do specyficznych wymagań przetwarzanych dokumentów.
nazwisko Nazwisko (nazwiska) osoby.
System może wykorzystywać specjalnie dostosowany klasyfikator nazwisk osób dostosowany do specyficznych wymagań przetwarzanych dokumentów.
data Data kalendarzowa w dowolnym zapisie.
InformacjaW przypadku dat wieloznacznych (np. 3/5/20) przyjmuje się zapis dzień/miesiąc/rok.
data i czas Data kalendarzowa wraz z czasem w dowolnym zapisie.
InformacjaW przypadku dat wieloznacznych (np. 3/5/20) przyjmuje się zapis dzień/miesiąc/rok.
zakres dat Zakres dat kalendarzowych w dowolnym zapisie.
InformacjaW przypadku dat wieloznacznych (np. 3/5/20) przyjmuje się zapis dzień/miesiąc/rok.
NIP Numer Identyfikacji Podatkowej stosowany w Polsce.
InformacjaAutomatycznie weryfikowana jest suma kontrolna numeru NIP. Wartość jest albo prawidłowa albo pusta.
PESEL Numer Identyfikacji osoby PESEL w Polsce.
InformacjaAutomatycznie weryfikowana jest suma kontrolna numeru PESEL. Wartość jest albo prawidłowa albo pusta.
REGON Numer Identyfikacji Statystycznej przedsiębiorstwa (podmiot gospodarki narodowej) REGON stosowany w Polsce.
InformacjaAutomatycznie weryfikowana jest suma kontrolna numeru REGON. Wartość jest albo prawidłowa albo pusta.
ICD-10 Numer statystyczny rozpoznania choroby.
InformacjaAutomatycznie weryfikowana jest zgodność numeru ze słownikiem ICD-10. Wartość jest albo prawidłowa albo pusta.
inny Dowolny inny ciąg znaków.
Wartość może być określona poprzez podanie słownika dopuszczalnych wartości, wyrażenia regularnego wyszukiwania wartości (lub wielu takich wyrażeń), obszaru występowania wartości, ewentualnie z etykietami wiodącymi i ograniczającymi.
Liczność

Liczba dopuszczalnych wartości metadanej (krotność). Można określić konkretną liczbę 1 do 100 lub użyć wartości 0, oznaczającej brak ograniczenia.

Zmienna

Nazwa zmiennej odpowiadającej metadanej. Nazwa zmiennej powinna być zgodna z wymaganiami JavaScript i nazw encji XML.
Informacja Jeżeli wystąpi więcej niż jedna wartość metadanej to przy przekazywaniu wartości zmiennej zostanie przekazana tablica wartości.

{
  wiek: 36,
  kolor: ["czerwony","zielony"]
}
Pozycja

Liczba oznaczająca kolejną pozycję metadanej na formularzu. Jeżeli wystąpi więcej niż jedna metadana z tą samą pozycją, to będą one prezentowane w kolejności definiowania.

Wymagana

Tak/Nie - oznaczenie czy pusta wartość metadanej jest akceptowana.

Wyłącz automatyczne wyodrębnianie

Tak/Nie - oznaczenie czy system ma dokonywać automatycznego wyodrębniania metadanej. Jeżeli wartość jest Tak, to nie dokonuje się automatycznego wyodrębniania metadanej.

Wartość domyślna

Wartość domyślna metadanej. Dla pola typu zakres dat należy wpisać daty oddzielone pionową kreską (np.: 2020-03-01|2020-03-31).

Klasyfikator wartości

Wybierz klasyfikator, który zostanie użyty podczas wykrywania metadanej.
Jeżeli klasyfikator nie jest wskazany, to meta dana będzie określana na podstawie wybranych cech obszaru, etykiet wzorców i słowników.

FormAnalyzer RBEE metadana podstawowa

Obszar

Jeżeli źródłowe dokumenty są sformalizowane i wiemy, w jaki sposób są drukowane i wypełniane, możemy określić obszar wyszukiwania metadanej. Obszar definiujemy korzystając z parametrów lewo, prawo, góra, dół oraz szerokość i wysokość odnoszących się do obrazu strony źródłowej lub linii tekstu. Możemy też wskazać, że metadana jest w obszarze wskazanym przez występowanie etykiet identyfikujących i/lub ograniczających położenie wartości metadanej.

Min. Dł.

Minimalna dopuszczalna długość tekstowa wartości metadanej.
Informacja 0 oznacza niesprawdzanie długości tekstowej metadanej.

Max. Dł.

Maksymalna dopuszczalna długość tekstowa wartości metadanej.
Informacja 0 oznacza niesprawdzanie długości tekstowej metadanej.

Min

Minimalna wartości metadanej jako liczby.
Informacja puste oznacza nie sprawdzanie wartości liczbowej metadanej.

Max

Maksymalna wartości metadanej jako liczby.
Informacja puste oznacza nie sprawdzanie wartości liczbowej metadanej.

Lewo

Lewy margines pozycji obszaru wyszukiwania. Można podać w pkt - punkty drukarskie, cm - centymetry, % - wartość w procentach części szerokości strony, linie - liczba znaków.
Informacja 0 oznacza brak marginesu.

Góra

Górny margines pozycji obszaru wyszukiwania. Można podać w pkt - punkty drukarskie, cm - centymetry, % - wartość w procentach części wysokości strony, linie - liczba linii.
Informacja 0 oznacza brak marginesu.

Prawo

Prawy margines pozycji wyszukiwania. Można podać w pkt - punkty drukarskie, cm - centymetry, % - wartość w procentach części szerokości strony, linie - liczba znaków.
Informacja 0 oznacza brak marginesu.

Dół

Dolny margines pozycji wyszukiwania. Można podać w pkt - punkty drukarskie, cm - centymetry, % - wartość w procentach części wysokości strony, linie - liczba linii.
Informacja 0 oznacza brak marginesu.

Szerokość

Szerokość obszaru wyszukiwania. Można podać w pkt - punkty drukarskie, cm - centymetry, % - wartość w procentach części szerokości strony, linie - liczba znaków.
Informacja 0 oznacza szerokość na całą stronę.

Góra

Wysokość obszaru wyszukiwania. Można podać w pkt - punkty drukarskie, cm - centymetry, % - wartość w procentach części wysokości strony, linie - liczba linii.
Informacja 0 oznacza wysokość całej strony.

Część strony

1Wyznacz obszar według parametrów lewo, góra, prawo, dół, szerokość, wysokość na całej stronie dokumentu.

1Wyszukaj etykiety wiodące. Weź pod uwagę tekst linii od końca etykiety do końca linii, ewentualnie ograniczony przez margines prawo.

1Wyszukaj etykiety wiodące i ograniczające. Weź pod uwagę zawartość linii pomiędzy etykietami, ewentualnie ograniczoną przez marginesy. Nie jest brana pod uwagę linia etykiety wiodącej i linia etykiety ograniczającej.

1Wyszukaj etykiety wiodące i ograniczające. Weź pod uwagę zawartość linii pomiędzy etykietami ograniczoną przez margines lewy wyznaczony przez etykiety.

1Wyszukaj etykiety wiodące i ograniczające. Weź pod uwagę zawartość linii pomiędzy etykietami ograniczoną przez margines lewy wyznaczony przez etykiety. Dołącz linię etykiety identyfikującej od jej końca.

Przykładowo po etykiecie "Data urodzenia:" możemy w tej samej linii spodziewać się wartości daty urodzenia.
Jeżeli źródłowe dokumenty pochodzą z wielu różnych źródeł i nie są sformalizowane, to w celu odnalezienia określonej metadanej należy zastosować wyszukiwanie realizowane na podstawie uczenia systemu na dostępnych wzorcach. Zbiór dostępnych dokumentów przykładowych powinien jak najlepiej odzwierciedlać możliwe formaty dokumentów źródłowych. Utworzymy metadane wzorcowe - wartości i wskazanie ich położenia - i na tej podstawie będzie można "nauczyć" system wyboru właściwych wartości.

Przykładowo poszukujemy wartości metadanej "Data Urodzenia". Pozostawimy obszar wyszukiwania na całej stronie gdyż mamy do czynienia z bardzo różnymi dokumentami. Zbierzemy reprezentatywną grupę dokumentów, stworzymy dane wzorcowe i utworzymy klasyfikator (trenowanie) metadanej. Wówczas wyszukiwanie metadanej będzie realizowane przez system w następujący sposób:

 1. Wyszukaj wszystkie możliwe wystąpienia wartości metadanej na stronie zgodne z typem metadanej lub wzorcem. Wyszukaj wszystkie daty kalendarzowe.
 2. Zastosuj wskazany klasyfikator w celu stwierdzenia, która ze znalezionych wartości jest poprawna. Kasyfikator "uczy" się, że wartość data urodzenia występuje np. po etykietach "data urodzenia", "urodzony:", "Ur.:", "DOB" etc. zgodnie z zebranymi przykładami.
 3. Wybierz wartość o najlepszej ocenie obliczonej przez klasyfikator. Dla metadanych dopuszczających wiele wartości wybierz te, które mają wystarczająco dobrą ocenę w kolejności ocen.
FormAnalyzer RBBE metadana obszar

Słowniki i Wzorce

Możemy podać słownik dopuszczalnych wartości metadanej. Słownik nie powinien zawierać więcej niż 1000 elementów. W celu prezentacji dla operatorów weryfikacji słownik będzie sortowany alfabetycznie.
Można podać listę wyrażeń regularnych stosowanych do wyszukiwania metadanej. Wyrażenia będą realizowane w trybie wielo-liniowym bez uwzględnienia wielkości znaku (case insensitive).

Słownik dopuszczalnych wartości

Pole tekstowe wieloliniowe. Każda linia to odrębna wartość słownika.

Zgodność ze słownikiem

Możliwy stopień rozmycia danych źródłowych. Wartość z przedziału 0-100
Uwaga!!! Podanie wartości innej niż 100 oznacza znaczny wzrost czasu wyszukiwania metadanej. Zbyt niska wartość zgodności, może powodować dla krótkich wyrażeń słownikowych wyszukanie przypadkowych pól.

Wzorce

Lista wyrażeń regularnych - każde w odrębnej linii.

FormAnalyzer RBEE metadana słownik

Funkcje Walidacji

Do sprawdzenia czy wyodrębniona wartość metadanej spełnia oczekiwania projektowe lub do automatycznej modyfikacji wartości metadanej można wykorzystać następujące dodatkowe mechanizmy:

 • Funkcja JS (JavaScript) walidacji wartości
 • Funkcja JS (JavaScript) wyznaczania wartości
 • Funkcja WebService walidacji wartości
 • Funkcja WebService modyfikacji/odczytu wartości
Funkcja JS (JavaScript) walidacji wartości

Funkcja JS (JavaScript) walidacji wartości powinna na podstawie przekazanych parametrów określić, czy wartość metadanej spełnia oczekiwania projektowe czy nie. Funkcja będzie automatycznie wywoływana podczas zmian wartości metadanej dokonywanych przez operatora weryfikacji.
Przykładowa treść funkcji walidacji wartość metadanej:

/*
* Przykładowa funkcja walidacji wartości
* value: string|Date|number|null|undefined - aktualna wartość metadanej
* docValue: {} - obiekt zawierający atrybuty o nazwie "nazwa zmiennej metadanej"
* wartość metadanej może być bezpośrednio podana lub być tablicą wartości
*/
function (value, docValue) {
function rezultat(kod, wiadomosc) {
// kod == 0 => sukces
// kod > 0 => błąd
// kod < 0 => ostrzeżenie

return {
error: kod,
message: wiadomosc
};
}

// debugger if attached
debugger;

if (value == "Wartość 1")
return rezultat(0, "OK");
return rezultat(1, "Zła wartość pola!");
}
Funkcja JS (JavaScript) wyznaczania wartości

Funkcja JS (JavaScript) wyznaczania wartości oblicza wartość metadanej na podstawie aktualnie dostępnych wartości metadanych dokumentu.
Funkcja może być wykonywana na zakończenie procesu wyodrębniania metadanych i/lub na zakończeniu procesu weryfikacji metadanych przez operatora.
Przykładowa treść funkcji wyznaczania wartości metadanej:

/*
* Przykładowa funkcja obliczająca wartość metadanej
* value - wartość metadanej null | string | number | Date | boolean | object
* docValue - { nazwaZmiennej: (null | string | number | Date | boolean | object)[] }
*/
function (value, docValue) {
function rezultat(kod, wiadomosc) {
// kod == 0 => sukces
// kod > 0 => błąd
// kod < 0 => ostrzeżenie

return {
error: kod,
message: wiadomosc
};
}

// debugger if attached
debugger;

if (!isNaN(value) && value < 7 && value > 0)
return rezultat(value, 0, "OK");
if (isNaN(value))
return rezultat(undefined, 1, "Zła wartość pola!");
else
return rezultat(100, 0, "OK");
}

Dodatkowo, należy określić co najmniej jedno zastosowanie utworzonej funkcji wyznaczania wartości:

Weryfikacja

Funkcja będzie wywołana po walidacji i zaakceptowaniu wartości metadanej przez operatora weryfikacji.

Wyodrębnianie metadanych

Funkcja będzie wywołana po wyodrębnieniu wszystkich metadanych przez serwis RBEE Engine.

Funkcja WebService walidacji wartości.

W celu walidacji wartości można zastosować usługę WebService. Usługa taka musi być dostępna dla serwisu RBEE Designer
(Moduł Projektowania) i RBBE Verifier (Moduł Weryfikacji) oraz dla RBEE Engine (Moduł Wyodrębniania Metadanych).
Metody wybranego serwisu realizowane są na rzecz użytkownika, który autoryzuje poszczególne serwisy.
Należy podać następujące parametry:

Adres serwisu URL

Serwis powinien być dostępny z serwera RBEE i określony poprzez URL np. https://serwer1/serwisprovider
Serwis musi udostępniać definicje usług WSDL.
Uwaga!!! Przy zastosowaniu zintegrowanego logowania w domenie Microsoft Active Directory
adres serwera nie może zawierać znaku ".".

Serwis

Wskazać jeden z dostępnych serwisów usług wybranego serwera. Lista dostępnych usług tworzona jest automatycznie.

Mapowanie parametrów wybranej metody na metadane

Wskazać, które wartości metadanej wybranego typu dokumentu należy użyć podczas wywołania metody.
Uwaga!!! Przy mapowaniu metadanych nie można zastosować metadanych wielokrotnych.

FormAnalyzer RBEE walidacja treści metadanych dokumentu WebService

Można sprawdzić poprawność wprowadzonej konfiguracji poprzez testowanie wywołania metody WebService. Wprowadź testowe wartości i uruchom metodę.

FormAnalyzer RBEE test wywołania metody ValidateInt

Dodatkowo, należy określić co najmniej jedno zastosowanie wybranej metody walidacji WebService:

Weryfikacja

Funkcja będzie wywołana po walidacji i zaakceptowaniu wartości metadanej przez operatora weryfikacji.

Wyodrębnianie metadanych

Funkcja będzie wywołana po wyodrębnieniu wszystkich metadanych przez serwis RBEE Engine.

Funkcja WebService modyfikacji/odczytu wartości.

W celu wyliczenia wartości metadanej można zastosować usługę WebService.
Usługa taka musi być dostępna dla serwisu RBEE Designer (Moduł Projektowania) i RBBE Verifier
(Moduł Weryfikacji) oraz dla RBEE Engine (Moduł Wyodrębniania Metadanych).
Metody wybranego serwisu realizowane są na rzecz użytkownika, który autoryzuje poszczególne serwisy.
Należy podać następujące parametry:

Adres serwisu URL

Serwis powinien być dostępny z serwera RBEE i określony poprzez URL np. https://serwer1/serwisprovider
Serwis musi udostępniać definicje usług WSDL.
Uwaga!!! Przy zastosowaniu zintegrowanego logowania w domenie Microsoft Active Directory
adres serwera nie może zawierać znaku ".".

Serwis

Wskazać jeden z dostępnych serwisów usług wybranego serwera. Lista dostępnych usług tworzona
jest automatycznie.

Mapowanie parametrów wybranej metody na metadane

Wskazać, które wartości metadanej wybranego typu dokumentu należy użyć podczas wywołania metody.
Uwaga!!! Przy mapowaniu metadanych nie można zastosować metadanych wielokrotnych.

Mapowanie pól obiektu wyniku wybranej metody na metadane

Metoda może zwracać jako wynik wywołania wartość skalarną (string, int, boolean) lub obiekt o atrybutach będących
wartościami skalarnymi.
Należy wskazać, które zwracane wartości będą zastępowały wskazane wartości metadanych wybranego typu dokumentu.
Uwaga!!! Przy mapowaniu metadanych nie można zastosować metadanych wielokrotnych.

FormAnalyzer RBEE modyfikowanie treści metadanych dokumentu WebService

Można sprawdzić poprawność wprowadzonej konfiguracji poprzez testowanie wywołania metody WebService. Wprowadź testowe wartości i uruchom metodę.

FormAnalyzer RBEE test wywołania metody GetDatalint

Dodatkowo należy określić co najmniej jedno zastosowanie skonfigurowanego serwisu wartości WebService:

Weryfikacja

Funkcja będzie wywołana po walidacji i zaakceptowaniu wartości metadanej przez operatora weryfikacji.

Wyodrębnianie metadanych

Funkcja będzie wywołana po wyodrębnieniu wszystkich metadanych przez serwis RBEE Engine.

Funkcja zadania

Automatyczny obieg dokumentów w systemie RBEE jest realizowany przez definiowane zadania i wartości statusu dokumentu. Dodatkowo, można zdefiniować
funkcję JavaScript, która na podstawie aktualnych wartości metadanych określi status dokumentu po wykonanym automatycznym wyodrębnieniu metadanych.
Przykładowa treść funkcji zadania:

/*
* Przykładowa funkcja wyznaczania statusu zadania dokumentu
*/

function (docValue) {
// Wartości metadanych dokumentu przekazywane są w obiekcie
// o polach, których nazwy są zgodne z zaprojektowanymi nazwami zmiennych.
// Jeżeli pole występuje więcej niż raz to wartością pola będzie tablica wartości.
// Brak rezultatu wyodrębnienia metadanej będzie skutkować brakiem pola o danej nazwie.
// Przykładowo dla metadanych imię i nazwisko wartością dokumentu może być:
// docValue = {
// imie: "Jan",
// nazwisko: "Nowak"
// } ;
// lub
// docValue = {
// imie: ["Jan", "Krzysztof"]
// nazwisko: "Nowak"
// } ;

var statusDokumentu = {
/**
* Do kontroli jakości i kompletności obrazów.
* Może nie mieć wyniku OCR i innych wyników przetwarzania.
* */
DoKontroliObrazu: 0,

/**
* Oczekuje na OCR/Przetwarzanie.
* Dotychczasowe wyniki OCR i inne wyniki przetwarzania zostaną usunięte.
* W wyniku OCR/Przetwarzania powstaną nowe wyniki.
* */
DoRozpoznawania: 1,

/**
* Oczekuje na klasyfikację ewentualnie kontrolę klasyfikacji.
* */
DoKlasyfikacji: 2,

/**
* Oczekuje na wyliczenia wartości meta danych na podstawie wyników OCR/EML.
* */
DoObliczeniaMetadanych: 3,

/**
* Weryfikacja meta danych dokumentu
* */
DoWeryfikacji: 8,

/**
* Dokument oczekujące na określenie wartości wzorcowych.
* Wyniki przetwarzania są wzorcem do testowania i trenowania.
* Tzw. korpus systemu.
* */
DoWzorcowy: 20,

/**
* Dokument wzorcowy.
* Wyniki przetwarzania są wzorcem do testowania i trenowania.
* Tzw. korpus systemu.
* */
Wzorcowy: 21,

/**
* Dokument gotowy.
* */
Gotowy: 10000,

/**
* Dokument nieprzetwarzany.
* Może nie mieć wyniku OCR i innych wyników przetwarzania.
* */
Nieprzetwarzany: 10001,
}
// debugger if attached
debugger;

// jeżeli dokument nie ma określonej wartości pesel i nip to będzie weryfikowany
// w przeciwny wypadku uznajemy, że jest gotowy.
if (!docValue.pesel && !docValue.nip)
return statusDokumentu.DoWeryfikacji;
return statusDokumentu.Gotowy;
}

Etykiety

Metadana może być wyodrębniana na podstawie położenia wskazanych etykiet. Możliwe jest zdefiniowanie etykiet wartości oraz etykiet ograniczających obszar wyszukiwania.
Etykiety można definiować podając następujące atrybuty:

Treść tekstu

Poszukiwana treść tekstu etykiety, ewentualnie uwzględniająca rozmycie wartości.

Wzorzec

Lista wyrażeń regularnych określających etykietę.

Obszar

Definicja obszaru wyszukiwani.a


Zbiory

Zbiory dokumentów do trenowania lub testowania wyodrębniania metadanych.
Dokumenty określonego typu mogą należeć do jednego lub więcej zbiorów dokumentów. Zbiór dokumentów tworzony jest w celu uczenia systemu wyodrębniania metadanych - trenowanie lub sprawdzania poprawności odczytu metadanych - testowanie.
Zarówno w celu trenowania jak i testowania należy utworzyć wzorcowe wartości metadanych oraz wskazać położenie metadanych na wszystkich dokumentach ze zbioru.
Ze zbiorem dokumentów związane są następujące obiekty:

Słowniki

Słowniki i zestawy cech własnych stosowane w procesie trenowania i rozpoznawania metadanych. Można utworzyć wiele różnych słowników (zestawów cech)
zależnie od potrzeb przetwarzania metadanych.
Interfejs zarządzania zbiorami dokumentów pozwala definiować parametry słowników i inicjować tworzenie słowników.

Klasyfikatory (trenowanie)

Klasyfikatory służą do wspomagania rozpoznawania metadanych. Trenowanie to proces obliczania parametrów klasyfikatora. Trenowanie wykonywane
jest na podstawie zbioru dokumentów i związanych z nimi wartościami metadanych wzorcowych.
Interfejs zarządzania zbiorami dokumentów pozwala definiować parametry trenowania i inicjować wykonanie trenowania.

Testowanie (wyniki)

Testowanie to proces porównywania wyników automatycznego wyodrębniania metadanych z danymi wzorcowymi.
Po kolejnej zmianie parametrów typu dokumentu można dokonywać testowania oraz obserwować jego wyniki.
Dodatkowo, dostępna jest lista dokumentów, które zawierają błędne, niezgodne ze wzorcem, dane. Pozwala to na ocenę wprowadzonych
zmian i dokonanie ewentualnych poprawek.

Arhat sp.z o.o.
ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 23 lok.7 A
02-513 Warszawa, Polska

tel: +48-22-8491225, +48 794 033 088
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2020 Arhat. All rights reserved. Powered by Indico.pl